O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) w związku                   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam, że

w dniu 17 września 2018 r. została wydana decyzja 117/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: WGP.6733.1.18.2018) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Macierzysz - zlewnia północna w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawa wraz z przebudową wodociągu zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu.

 

Inwestor:  Gmina Ożarów Mazowiecki

 

     Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

     Pouczenie: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

z up. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

Zastępca Burmistrza

(-) Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak