Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału w trybie art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121) nieruchomości :

dz. ew. 17 o pow. 0,06ha położonej w obrębie Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Wolskie - Płochocin - Pogroszew Kolonia - Michałówek (Uchwała nr 51/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 marca 2007r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 187 poz. 5250 z dnia 19 września 2007r.)

Podział ma na celu wydzielanie działki pod drogę publiczną (gminną) oznaczoną w planie jako 7KDD wraz z gruntem niezbędnym dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do powyższych nieruchomości proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pokój 212 w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.