Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w  szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia  zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie remontu drogi Źródlanej nr 410615W wraz z założeniem na niej oświetlenia
Numer petycji: 2/2017
Podmiot wnoszący: Paweł Pastuszka wraz z Mieszkańcami ul. Źródlanej w Święcicach
Data złożenia: 12.2017 r.